Algemene voorwaarden

 

Algemene voorwaarden Freesstudio
Bij het plaatsen van een bestelling bent u zich bewust van onze Algemene Voorwaarden en heeft u deze geaccepteerd.


Algemene Voorwaarden van Freesstudio, gevestigd te Z.O. Beemster.

Versie geldig vanaf 01-01-2021

1. Algemeen1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Freesstudio. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Freesstudio. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Freesstudio behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.3 Freesstudio garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. Levering 2.1 Wij streven er naar om binnen 10 werkdagen te produceren en te verzenden. Wij behouden ons het recht voor, de materialen pas na volledige betaling van het factuurbedrag uit te leveren. Wanneer wij van dit recht gebruik maken zijn alle levertermijnen en aanspraak hierop niet van toepassing.  Indien de levertijd niet haalbaar is zal Freesstudio de klant hier tijdig van op de hoogte stellen en de mogelijkheid bieden de overeenkomst te ontbinden.
2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Freesstudio bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is ,of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
2.3 Aan de leveringsplicht van Freesstudio zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Freesstudio geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

3. Prijzen
3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro's en inclusief 21% BTW.

 

4. Recht op retour / klachten

Niet gepersonaliseerde producten
4.1 Mocht een niet gepersonaliseerde product niet helemaal zijn zoals u verwacht had, dan kunt u deze binnen 14 werkdagen in de originele verpakking en in nieuwe staat terugsturen, zonder opgave van reden.

Gelieve retourzendingen eerst per e-mail te melden op info@freesstudio.nl

Stuur het artikel in een voldoende gefrankeerde verpakking, met vermelding van uw gegevens (naam, telefoonnummer en e-mail adres) terug naar: Freesstudio. J. Boumanlaan 8, 1461 AA Z.O. Beemster.

Indien de artikelen correct retour zijn ontvangen, dan maakt 
Freesstudio binnen 30 dagen het verschuldigde bedrag (exclusief de initiële verzendkosten en de verzendkosten die u gemaakt heeft om het product terug te sturen) aan u over.

4.2 Gepersonaliseerde producten: Geen recht op retour
Vanwege goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben komt het recht op wijziging, retournering en annulering van uw bestelling te vervallen. Een bestelling kan wel worden geannuleerd als u gekozen heeft voor een vooruitbetaling en u de betaling nog niet heeft gedaan. Wij hebben uw bestelling dan nog niet geproduceerd. Uiteraard kunt u altijd uw bestelling terugsturen als er iets niet goed is aan het product of aan de bedrukking. Uw bestelling zal dan opnieuw gemaakt worden en naar u verstuurd worden.
Indien u een klacht heeft over een bepaald product, vragen wij u dit per email te melden aan ons via mail op info@freesstudio.nl en uw klacht altijd te illustreren met een foto.

5. Gegevensbeheer
5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Freesstudio dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Freesstudio. Freesstudio houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Beleid.
5.2 Freesstudio respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
5.3 Freesstudio maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

6. Garantie en conformiteit
6.1 De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
6.2 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Freesstudio deze gebreken onmiddellijk te melden via info@ Freesstudio Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan Freesstudio schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
6.3 Indien klachten van de afnemer door Freesstudio gegrond worden bevonden, zal Freesstudio naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van [freesstudio mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken. Iedere aansprakelijkheid van [BEDRIJFSNAAM] voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
6.5 De eventuele bevestiging instructies zijn door ons met zorg samengesteld. Wij aanvaarden echter geen aansprakelijkheid voor de wijze waarop u onze handleiding gebruikt of interpreteert. Wij sluiten elke aansprakelijkheid uit voor schade, ontstaan doordat door ons geleverde goederen - op hiervoor bestemde ondergronden wordt gemonteerd; - op eigendom van derden wordt gemonteerd; - onrechtmatig verwerkt  wordt. 

7. Aanbiedingen
7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Freesstudio zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Freesstudio slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
7.4 Aanbiedingen van Freesstudio gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
7.5 Freesstudio kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

8. Overeenkomst

8.1 Een overeenkomst tussen Freesstudio en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Freesstudio  op haalbaarheid is beoordeeld.
8.2 Freesstudio behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

9. Afbeeldingen en specificaties
9.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Freesstudio gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

10. Overmacht
10.1Freesstudio is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Freesstudio alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
10.3 Freesstudio behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Freesstudio gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
10.4 Indien Freesstudio bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

11. Aansprakelijkheid
11.1 Freesstudio is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan, het product, voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden , bewerken, bevestigen, montage van de producten.

12. Eigendomsvoorbehoud
12.1 Eigendom van alle door Freesstudio aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Freesstudio zolang de afnemer de vorderingen van Freesstudio uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Freesstudio wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
12.2 De door Freesstudio geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Freesstudio of een door Freesstudio aan te stellen derde om, in alle gevallen Freesstudio eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
12.5      Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Freesstudio] zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
12.6      De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Freesstudio

13. Toepasselijk recht
13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

14. Beschermrecht ontwerpen Freesstudio
Al onze uitgebrachte eigen ontwerpen, of ontwerpen in opdracht van, tekeningen of schetsen blijven uitsluitend ons eigendom en mogen in geen geval gereproduceerd of gekopieerd, verspreid of verkocht worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie Freesstudio 2021